Spoločnosť zodpovedná za spracúvanie vašich osobných údajov je:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
CVR číslo 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje, sa môžete vždy obrátiť na spoločnosť Novo Nordisk alebo na pracovníka spoločnosti Novo Nordisk zodpovedného za ochranu osobných údajov na privacy@novonordisk.com.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sú opísané postupy spoločnosti Novo Nordisk v súvislosti so všetkými informáciami, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom nášho online náborového systému v súvislosti s vaším hľadaním pracovnej pozície a podaním žiadosti o prijatie do zamestnania v spoločnosti Novo Nordisk A/S alebo jednej z jej pridružených spoločností.

Pozorne si prečítajte toto vyhlásenie a potvrďte akceptovanie podmienok kliknutím na tlačidlo („Porozumel/porozumela som uvedeným podmienkam a súhlasím s nimi“). Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli kliknutím na tlačidlo potvrdenia.

Spoločnosť Novo Nordisk zhromažďuje osobné údaje, ktoré ste poskytli v rámci náborového procesu. Osobné údaje sa uchovávajú v externe hostenej databáze v Poľsku.

V prípade potreby sa môžu vaše osobné údaje z nasledujúcich dôvodov ďalej prenášať tretím stranám poskytujúcim produkty a služby (napríklad agentúry pomáhajúce spoločnosti Novo Nordisk pri skúmaní záujemcov a vykonávaní pohovorov s potenciálnymi zamestnancami), dodávateľom IT systémov a regulačným orgánom, ak to vyžaduje zákon.

Osobné údaje sa tiež uchovávajú v manuálnej forme a v iných interných počítačových systémoch. Osobné údaje zahŕňajú všetky informácie, ktoré ste poskytli.

Vaše osobné údaje sa použijú na účely náboru a v tejto súvislosti sa môžu vaše osobné údaje preniesť do pridružených spoločností Novo Nordisk sídliacich v inej krajine, ako je krajina vášho pobytu. Osobné údaje sa budú posudzovať iba podľa uvedeného opisu.

Na účely opísane v časti 3 môžeme spracúvať tieto typy osobných údajov:

  • kontaktné informácie (meno, mailová adresa, krajina),
  • roky odborných skúseností,
  • oblasti/miesta záujmu.

Spoločnosť Novo Nordisk je zamestnávateľ s rovnakými príležitosťami a všetky rozhodnutia týkajúce sa zamestnania robí výlučne na základe prínosov a kvalifikácie. Preto by ste nemali uvádzať informácie o svojom rasovom alebo etnickom pôvode, o náboženstve alebo vierovyznaní, o politickom názore alebo o sexuálnej orientácii či členstve v odboroch. Neuvádzajte ani svoje rodné číslo.

Nie ste povinní poskytnúť nám svoje osobné údaje. Ak však neposkytnete svoje osobné údaje, váš profil v Job Agent (Pracovný agent) nie je možné zaregistrovať.

Vaše osobné údaje budú zverejnené iba za týchto okolností:

Osobné údaje budú v rozsahu požadovanom na uvedené účely zverejnené pridruženým spoločnostiam spoločnosti Novo Nordisk po celom svete, vrátane pridružených spoločností nachádzajúcich sa v krajinách mimo EÚ, ktoré môžu mať odlišné zákony a predpisy na ochranu údajov ako krajina, v ktorej máte pobyt. 

Osobné údaje môžu byť sprístupnené orgánom verejnej moci a orgánom činným v trestnom konaní, ako to povoľuje a vyžaduje zákon. 

Na ochranu vašich osobných údajov v prípade takýchto prenosov používame nasledujúcu zákonom požadovanú ochranu v závislosti od toho, do ktorej krajiny sa údaje prenášajú:

  • Na prenos na subjekt Novo Nordisk sa vzťahujú záväzné podnikové pravidlá spoločnosti Novo Nordisk, ktoré sú dostupné na https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.  
  • Komisia EÚ považuje cieľové krajiny za krajiny s primeranou úrovňou ochrany osobných údajov.
  • Uzavreli sme štandardné zmluvné doložky Komisie EÚ pre prenos osobných údajov do tretích krajín. Ak chcete získať kópiu doložiek, kontaktujte nás pomocou údajov uvedených v časti 1.
  • Rámec štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA na prenosy do spoločností a organizácií s certifikátom štítu na ochranu osobných údajov so sídlom v USA. Viac informácií a zoznam spoločností a organizácií s certifikátom štítu na ochranu osobných údajov sú k dispozícii na https://www.privacyshield.gov/welcome.

Žiadame vás, aby ste poskytovali presné a aktuálne informácie a pravidelne svoje osobné údaje aktualizovali. Kedykoľvek môžete kontrolovať, upravovať alebo zrušiť odber služby Job Agent (Pracovný agent).

Po uplynutí 3 rokov vymaže spoločnosť Novo Nordisk informácie neaktívnych používateľov (žiadne preklikávanie na maily) pracovného agenta Job Agent.

Môžete získať ďalšie informácie o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame a spracúvame, a v rozsahu podľa platných právnych predpisov môžete získať kópiu svojich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ďalej môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov alebo požiadať o opravu svojich osobných údajov. Ďalej môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s naším spracovaním vašich osobných údajov.

Ak chcete využiť jedno alebo viac svojich práv, obráťte sa na nás použitím , uvedených kontaktných informácií.

Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na úrad na ochranu osobných údajov vo vašej krajine, napr. ak ste občanom Dánska, bude to Dánska agentúra na ochranu osobných údajov.

Vaše osobné údaje sa môžu použiť na anonymné štatistické interné účely. V takomto prípade sa použijú informácie kolektívne. Všetky osobné údaje budú anonymizované.