Zachovanie súkromia, súbory cookie a odmietnutie zodpovednosti
– ochrana Vášho súkromia na novonordisk.sk


Táto webová stránka poskytuje informácie o našej spoločnosti, našich produktoch a službách. Tieto informácie o odmietnutí zodpovednosti sa vzťahujú len na túto webovú stránku a stanovujú ako a prečo zbierame informácie o Vás, ako o používateľoch stránky.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky je spoločnosť Novo Nordisk Slovakia s.r.o., IČO: 36 753 050, so sídlom ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 45086/B. Na účel dohľadu nad spracúvaním osobných údajov sme ustanovili zodpovednú osobu, ktorú možno kontaktovať emailom na adrese: skbrprivacy@novonordisk.com, alebo poštou na adrese Novo Nordisk Slovakia s.r.o., Zodpovedná osoba (DPR) so sídlom ROSUM, Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov.

Zbierame informácie, ktoré nám pomôžu zlepšovať naše webové stránky. O niektoré informácie vás požiadame priamo, iné informácie sa zbierajú automaticky. Všetky informácie zozbierané automaticky sa ukladajú v súhrnnom formáte a nesmú byť použité na identifikovanie konkrétnych jednotlivcov. Príležitostne Vás môžeme požiadať o informácie, ktoré sú osobne identifikovateľné a súkromné. Informácie, ktoré zozbierame, je teda možné rozdeliť do dvoch hlavných kategórií:

a) súhrnná štatistika o návštevnosti,
b) osobne identifikovateľné informácie.

Súhrnnú štatistiku o návštevnosti nespájame s osobne identifikovateľnými informáciami.
 

Súhrnná štatistika o návštevnosti

Keď navštívite našu webovú stránku, automaticky zbierame všeobecné informácie o Vašom počítači a jeho polohe, ako aj o webovej stránke, cez ktorú ste sa k nám dostali , ak je to relevantné. Tieto informácie nesmú byť použité na identifikovanie jednotlivcov. Tieto informácie sa používajú len v súhrnnej forme a informujú nás o tom, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú, čo si prezerajú, aké kroky robia a kde strávia najviac času.

Informácie, ktoré zbierame automaticky:

 • podpora vlastných súborov cookie (tzv. first-party cookie) (či nám dovolíte umiestniť súbory cookie na Váš počítač),
 • identifikácia návštevníka (vďaka súboru cookie, ktorý umiestnime na Váš počítač, keď to bude možné),
 • adresa stránky, z ktorej návštevník prišiel (napr. google.com),
 • dátum a čas návštevy,
 • regionálne a jazykové nastavenia (na určenie krajiny, v ktorej sa nachádzate),
 • operačný systém (Windows, OS X, Linux, iOS, Android atď.),
 • prehliadač a verzia prehliadača (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari atď.),
 • rozlíšenie obrazovky (1280x1024, 1024x768 atď.),
 • podpora JavaScript,
 • podpora Java,
 • IP adresa (počítačová adresa na internete),
 • názov stránky ktorú prezeráte,
 • URL stránky, ktorú prezeráte,
 • čas strávený na stránke,
 • typ zariadenia (tablet, mobil, PC), výrobca, operačný systém, mobilný operátor,
 • krajina, región, mesto, štát, PSČ,
 • kľúčové slová vyhľadávané na stránke a kľúčové slová, v dôsledku ktorých bolo kliknuté na adresu URL stránky
 • opätovné načítania stránok, kliknutia na stránky, frekvencia návratu,
 • vstupné a výstupné body,
 • stiahnuté súbory.

Osobne identifikovateľné informácie

Občas potrebujeme zozbierať viac Vašich osobných údajov. Niektoré oblasti/časti našej webovej stránky môžu vyžadovať registráciu a následné prihlásenie; môžeme od Vás žiadať informácie, napríklad o Vašom veku a povolaní, aby sme lepšie pochopili účel Vašej návštevy a aby sme zlepšili Váš zážitok zo stránky.
V každom prípade, vždy, keď požiadame o osobne identifikovateľné informácie, pomocou ktorých by bolo možné identifikovať konkrétneho jednotlivca, vždy vysvetlíme, prečo zbierame dané informácie, ako ich zbierame, ako ich uchovávame a ako plánujeme s nimi nakladať a použiť ich.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Váš súhlas alebo v konkrétnom prípade náš záujem na tom, aby sme pre Vás zabezpečili čo najlepšie užívateľské nastavenie našej webovej stránky.

Osobne identifikovateľné informácie budeme zbierať a uchovávať len na účely uvedené počas procesu ich zbierania. Keď skončíme so spracovaním Vašich informácií na uvedený účel, vymažeme a zničíme ich v záujme zachovania Vášho súkromia.

Na tejto stránke nezbierame a neuchovávame citlivé osobné údaje týkajúce sa Vášho zdravia, etnického pôvodu, náboženského alebo politického presvedčenia atď. Ak budeme v zriedkavých prípadoch žiadať iné citlivé údaje, urobíme tak v prísnom súlade s lokálnym zákonom o ochrane údajov.

Ochrana súkromia detí je dôležitá. Spoločnosť Novo Nordisk nemá záujem o zbieranie osobne identifikovateľných informácií od detí (dieťa je definované ako osoba do 18 rokov) bez povolenia rodiča alebo zákonného zástupcu. Deti by NEMALI spoločnosti Novo Nordisk poskytovať osobne identifikovateľné informácie bez výslovného súhlasu rodiča alebo zákonného zástupcu.

Pri vhodnej príležitosti budeme deti inštruovať, aby svoje osobné údaje neposkytovali. Ak Vaše dieťa poskytlo svoje osobné údaje a radi by ste ich vymazali, prosím, obráťte sa na nás.

Osobné údaje zbierame na tejto webovej stránke len v nevyhnutnom rozsahu. Zozbierané údaje za žiadnych okolností a zo žiadneho dôvodu nepredáme tretím osobám.

Všetky osobné údaje, ktoré zozbierame, môžeme previesť v rámci skupiny podnikov Novo Nordisk. Máme zavedenú internú politiku, ktorá zabezpečuje primeranú úroveň ochrany bez ohľadu na to, kde v rámci spoločnosti Novo Nordisk sa Vaše informácie nachádzajú. 

Získajte viac informácií o našej pozícii v rámci ochrany osobných údajov.

Informácie poskytujeme len našim zmluvným poskytovateľom služieb a poradcom. Osobné údaje však môžeme zdieľať za účelom dodržania zákonných povinností, ochrany práv, majetku a bezpečnosti spoločnosti Novo Nordisk, jej zamestnancov a iných osôb, alebo v prípade predaja alebo likvidácie akejkoľvek časti podniku alebo majetku. Takéto zdieľanie musí byť v súlade so zákonom o ochrane údajov.

Máte právo vedieť, či vlastníme nejaké Vaše osobné informácie a ak ich vlastníme, máte právo získať informácie o týchto údajoch, aby ste ich v prípade potreby opravili. Tiež máte právo poznať dôvody, na ktoré spoločnosť Novo Nordisk využíva Vaše osobné údaje, a namietať voči nim. V prípadoch, kedy sme Vaše osobné údaje získali na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo na to, aby osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, boli vymazané v prípadoch stanovených príslušnými právnymi predpismi. Máte taktiež právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov a rovnako tak právo na prenosnosť údajov, ak je to relevantné.

Taktiež máte právo podať sťažnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ak si želáte získať prehľad o svojich osobných informáciách alebo ak máte v tomto ohľade akékoľvek obavy, obráťte sa, prosím, na nás.

Súbor cookie je jednoduchý textový súbor, ktorý do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia uloží server tejto webovej stránky. Obsah daného súboru cookie bude môcť vyhľadať a prečítať len tento server. Každý súbor cookie je jedinečný pre Váš internetový prehliadač. Obsahuje anonymné informácie, napríklad jedinečný identifikátor a názov stránky a niekoľko číslic a čísel. Umožní webovej stránke, aby si zapamätala Vaše preferencie – napr. voľbu jazyka.

Spoločnosť Novo Nordisk používa súbory cookie, ktoré sú bezpodmienečne nutné na to, aby umožnili pohyb po stránke a využívanie jej základných prvkov. Súbory cookie používame na zlepšenie funkčnosti webovej stránky tým, že uchovávame Vaše preferencie. Súbory cookie nám tiež pomáhajú zlepšovať výkonnosť našej webovej stránky, čím môžeme svojim používateľom poskytovať lepší zážitok.

 • Bezpodmienečne nutné súbory cookie: súbory cookie, ktoré sú bezpodmienečne nevyhnutné na to, aby umožnili pohyb po webovej stránke a jej využívanie.
 • Funkčné súbory cookie: funkčné súbory cookie zaznamenávajú informácie o Vašich preferenciách a umožňujú nám upraviť webovú stránku pre Vás na mieru.
 • Výkonné súbory cookie: výkonné súbory cookie sa používajú na webových stránkach spoločnosti Novo Nordisk na interné účely a umožňujú nám priniesť používateľom lepší zážitok. Informácie obsiahnuté v súboroch cookie nám pomáhajú pochopiť, ako naši návštevníci využívajú novonordisk.com a ako by sme mohli zlepšovať jej obsah.
 • Pixely sociálnych sietí: pixely sú používané na zacielenie obsahu reklamy na sociálnych sieťach

Ďalšie všeobecné informácie o súboroch cookie nájdete tu cookies.

Informačné účely

Obsah uvedený na webovej stránke spoločnosti Novo Nordisk slúži výslovne na informačné účely. Stránka neposkytuje žiadne rady ani odporúčania a nemala by byť podkladom k prijatiu rozhodnutí alebo rôznych krokov. Odporúčame poradiť sa o použiteľnosti konkrétneho aspektu obsahu stránky s profesionálnymi poradcami z daného oboru. Najmä nič na tejto webovej stránke nepredstavuje výzvu ani ponuku investovať alebo obchodovať s cennými papiermi spoločnosti Novo Nordisk. Okrem toho, stránka poskytuje vybrané informácie o ochoreniach a ich liečbe. Také informácie však nesmú byť považované za lekárske rady a nenahrádzajú rady zdravotníka. Ak máte zdravotné problémy alebo podozrenie na zdravotné problémy, mali by ste sa poradiť so svojim všeobecným lekárom alebo s kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.


Informácie sa poskytujú bez záruky

Informácie na tejto stránke sú poskytnuté bez záruky a spoločnosť Novo Nordisk neposkytuje žiadne priame ani nepriame vyhlásenia ani záruky vrátane, okrem iného, nepriamej záruky predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a vyhlásenia o tom, že by nedochádzalo k porušovaniu. Spoločnosť Novo Nordisk neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky o úplnosti, presnosti, včasnosti, dostupnosti, funkčnosti a súlade s príslušnými zákonmi. Pri používaní tejto webovej stránky prijímate riziko, že informácie v nej uvedené nemusia byť úplné alebo presné a nemusia spĺňať Vaše potreby alebo požiadavky.


Odmietnutie zodpovednosti

Spoločnosť Novo Nordisk ani naši poskytovatelia obsahu nenesú zodpovednosť za žiadne škody ani poškodenia, ktoré vzniknú v dôsledku Vášho prístupu alebo nemožnosti prístupu na túto stránku alebo v dôsledku toho, že sa spoľahnete na informácie uvedené na tejto stránke. Spoločnosť Novo Nordisk odmieta akúkoľvek a všetku zodpovednosť za priame, nepriame, náhodné, následné, represívne, mimoriadne a iné škody, zmarené príležitosti, stratený zisk alebo iné straty alebo škody akéhokoľvek druhu. Toto obmedzenie zahŕňa škody alebo akékoľvek vírusy, ktoré by mohli ovplyvniť počítačové vybavenie.


Odkazy na iné stránky

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, ktoré nevlastní ani nekontroluje spoločnosť Novo Nordisk. Vezmite, prosím, na vedomie, že nenesieme zodpovednosť za politiku ochrany súkromia iných stránok a nemáme nad ňou žiadnu kontrolu. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje len na informácie zozbierané touto stránkou. Odporúčame, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane súkromia na každej stránke, ktorú navštívite a ktorá zbiera osobne identifikovateľné informácie.


Stránky, na ktorých sú odkazy na našu stránku

Spoločnosť Novo Nordisk nepodporuje a neschvaľuje webové stránky, na ktorých sa nachádzajú odkazy na stránky spoločnosti Novo Nordisk. Spoločnosť Novo Nordisk nenesie zodpovednosť za obsah na takýchto stránkach ani za kontrolu informácií, ktoré môžu používatelia na iných stránkach zverejňovať.


Zmeny

Spoločnosť Novo Nordisk si vyhradzuje právo zmeniť, upraviť, nahradiť alebo odstrániť akýkoľvek obsah, alebo môže obmedziť prístup na túto stránku alebo môže skončiť distribúciu tejto stránky, a to kedykoľvek a podľa vlastného uváženia.


Autorské právo a použitie obsahu

Obsah tejto webovej stránky je majetkom spoločnosti Novo Nordisk a je chránený autorskými zákonmi. Obchodné značky, servisné značky, obchodné mená, logá a produkty zobrazené na tejto stránke sú chránené na celom svete, a nie je možné ich použiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Novo Nordisk. Obsah tejto stránky si môžete stiahnuť na osobné a nekomerčné účely. Nie je povolené obsah upravovať ani ďalej reprodukovať. Nie je povolené obsah inak kopírovať ani používať iným spôsobom.


Použitie otázok a komentárov

Akékoľvek otázky, komentáre, návrhy alebo iná komunikácia, vrátane nápadov, vynálezov, konceptov, techník alebo know-how, ktoré poskytnete spoločnosti Novo Nordisk prostredníctvom tejto stránky alebo inak, elektronicky alebo inými spôsobmi, sú nedôverné a stávajú sa majetkom spoločnosti Novo Nordisk, pričom spoločnosť Novo Nordisk ich môže bez obmedzenia použiť akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel vrátane vývoja, výroby a/alebo predaja tovaru a/alebo služieb.


Rozhodné právo

Používanie tejto webovej stránky a prístup na ňu sa riadi a vykladá v súlade s dánskym právom.

V prípade ďalších otázok o ochrane súkromia, súboroch cookie a odmietnutí zodpovednosti, alebo ak chcete získať informácie o tom, aké Vaše osobné údaje máme k dispozícii, alebo v prípade akýchkoľvek obáv týkajúcich sa používania osobných údajov spoločnosťou Novo Nordisk, nás môžete kontaktovať mailom alebo telefonicky na +45 44 44 88 88.