Toto oznámenie je určené: 

 • zdravotníckym pracovníkom, s ktorými vytvárame alebo máme obchodné vzťahy; 
 • našim zákazníkom alebo záujemcom, ktorí sú fyzickými osobami (ako sú farmaceuti - živnostníci);
 • zástupcovia alebo kontaktné osoby našich zákazníkov alebo záujemcov, ktorí sú právnickými osobami (ako farmaceutickí predajcovia). 

Spoločnosť Novo Nordisk je v zmysle príslušných právnych predpisov povinná chrániť Vaše osobné údaje. Toto oznámenie vysvetľuje ako spracúvame (napr. zbierame, používame, uchovávame a zdieľame) Vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v zmysle tohto oznámenia a platných právnych predpisov

Spoločnosť zodpovedná za spracovanie Vašich osobných údajov je:

Novo Nordisk Slovakia s.r.o.

ROSUM, Bajkalská 19B
821 01 Bratislava
IČO: 36 753 050
Tel: +421 2 57 10 3011
E-mail: skbrcontact@novonordisk.com


Máte možnosť vždy kontaktovať Novo Nordisk Slovakia s.r.o., alebo zodpovednú osobu skupiny Novo Nordisk na adrese: privacy@novonordisk.com s Vašimi otázkami alebo obavami, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje získavame z nasledujúcich zdrojov:

 • priamo od Vás
 • z verejne dostupných publikácií, webových stránok alebo sociálnych sietí
 • od dodávateľov/poskytovateľov, ktorí získali Váš súhlas 

Vaše osobné údaje vždy spracúvame na určitý účel, pričom spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie tohto účelu. Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým na to, aby sme mohli:

 • spravovať náš vzťah s Vami (napríklad prostredníctvom našich databáz);
 • vykonávať úlohy pri príprave alebo plnení existujúcich zmlúv;
 • evidovať transakcie a zabezpečovať transparentnosť prevodov;
 • poskytnúť Vám relevantné, primerané a aktuálne informácie o chorobách, liekoch, ako aj o našich produktoch a službách;
 • zlepšovať kvalitu našich interakcií a služieb tým, že prispôsobíme našu ponuku Vašim špecifickým potrebám;
 • odpovedať na Vaše dotazy a poskytovať Vám potrebnú súčinnosť;
 • posielať Vám dotazníky (napríklad na účely zlepšenia našich budúcich interakcií);
 • posielať Vám oznámenia týkajúce sa produktov, terapeutických oblastí alebo služieb, ktoré podporujeme;
 • plánovať, riadiť a uskutočňovať komunikáciu a interakcie s Vami (napríklad prostredníctvom prevádzkovania databázy so záznamami o interakciách so zdravotníckymi pracovníkmi alebo o riadení plánovania hovorov, ako aj o reportovaní hovorov);
 • sledovať naše aktivity (napríklad meranie interakcií alebo predajov, počet stretnutí / hovorov);
 • vykonávať targeting a segmentáciu s cieľom čo najlepšie riešiť Vaše potreby;
 • pozývať Vás na akcie alebo propagačné stretnutia, ktoré sponzorujeme (napríklad lekárske akcie, prednášky, konferencie);
 • poskytnúť Vám prístup k našim tréningovým modulom, ktoré Vám umožňujú poskytovať nám určité služby;
 • riadiť naše zdroje informačných technológií vrátane riadenia infraštruktúry a kontinuity prevádzky;
 • chrániť ekonomické záujmy našej spoločnosti a zabezpečiť dodržiavanie predpisov a reporting (ako sú dodržiavanie našich politík a právnych predpisov, daňových a zrážkových povinností, spravovanie tvrdených prípadov porušenia povinností alebo podvodov, vykonávanie auditov a obrana v súdnych sporoch);
 • uskutočňovať fúzie a akvizície zahŕňajúce našu spoločnosť;
 • archivovať a viesť záznamy;
 • účtovať a fakturovať; a
 • využívať osobné údaje na akékoľvek iné účely uložené zákonom a úradmi.

Na účely uvedené v odseku 3 vyššie, môžeme spracúvať nasledovné typy osobných údajov:

 • Vaše všeobecné a identifikačné údaje (napr. meno, krstné meno, priezvisko, pohlavie, e-mail a / alebo poštová adresa, telefónne číslo, podpis);
 • Vaša funkcia (napr. titul, funkcia, názov spoločnosti, ako aj zdravotníckych pracovníkov, prvá špecializácia, druhá špecializácia, rok ukončenia lekárskej školy, publikácie, kongresové aktivity, ocenenia, životopis, vzdelávanie, vzťahy s univerzitami, špecializácia a účasť na klinických skúškach, redakčných radách a v organizáciách, účasť na terapiách a liečbe);
 • platobné údaje (napr. údaje o kreditnej karte, údaje o bankovom účte, IČ DPH alebo iné daňové identifikačné číslo);
 • Vaše elektronické identifikačné údaje, ak je to potrebné na účely dodania produktov alebo služieb našej spoločnosti (napr. prihlasovacie meno, prístupové práva, heslá, IP adresa, on-line identifikátory / cookies, logy, čas prístupu a pripojenia, obrazové nahrávky, CCTV alebo hlasové nahrávky);
 • informácie o Vašich odpovediach a / alebo preferenciách vrátane informácií o druhoch diskutovaných správ, komunikačných kanáloch a frekvencii komunikácie;
 • údaje, ktoré nám poskytnete napríklad pri vyplňovaní formulárov alebo počas akcií, ktoré ste navštívili, alebo keď odpovedáte na otázky počas rozhovoru alebo prieskumu;
 • údaje týkajúce sa našich produktov a služieb; a
 • informácie o propagačných, vedeckých a lekárskych činnostiach / interakciách, ktoré máte s nami, vrátane potenciálnych budúcich interakcií.

Ak máte v úmysle poskytnúť nám osobné údaje o iných osobách (napríklad Vašich spolupracovníkoch), musíte poskytnúť kópiu tohto oznámenia o ochrane osobných údajov príslušným osobám priamo alebo prostredníctvom ich zamestnávateľa.

Osobné údaje sú získavané iba v nevyhnutnom rozsahu. Za žiadnych okolností nie sú akéhokoľvek získané osobné údaje scudzené tretím stranám.

Spracúvanie Vašich osobných údajov si vyžaduje právny základ.

Vaše osobné údaje nespracúvame ak nemáme riadny dôvod predpokladaný zákonom pre spracúvanie na ten účel. Preto spracúvame Vaše osobné údaje iba ak: 

 • sme získali Váš predchádzajúci súhlas;
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie našich zmluvných záväzkov voči Vám alebo na úkony pred uzatvorením zmluvy ak nás o to požiadate;
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností; alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy a neprimerane negatívne neovplyvňuje Vaše záujmy a základné práva a slobody.

Vezmite prosím na vedomie, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu sa vždy snažíme udržať rovnováhu medzi našimi oprávnenými záujmami a Vašim súkromím. Príklady takýchto ”oprávnených záujmov”, pre ktoré sú osobné údaje spracúvané sú:

 • rozvíjať transparentné a profesionálne vzťahy so zdravotníckymi pracovníkmi;
 • podporovať inovácie spoločnosti Novo Nordisk vo farmaceutickej oblasti;
 • spravovať ľudské a finančné zdroje spoločnosti Novo Nordisk a optimalizovať interakcie so zdravotníckymi pracovníkmi;
 • zabezpečiť, že sa správny liek podľa dobre informovaného zdravotníckeho odborníka a odborného názoru dostane k pacientovi;
 • využívať nákladovo efektívne služby (napríklad sa môžeme rozhodnúť použiť určité platformy ponúkané dodávateľmi na spracovanie údajov);
 • ponúkať naše produkty a služby našim zákazníkom;
 • zabrániť podvodom alebo trestnej činnosti, zneužívaniu našich produktov alebo služieb, ako aj zabezpečiť bezpečnosť našich IT systémov, architektúry a sietí;
 • predať akúkoľvek časť našej činnosti alebo jej aktív alebo umožniť nadobudnutie celej alebo časti našej činnosti alebo majetku treťou stranou; a
 • splniť naše ciele v oblasti podnikovej a sociálnej zodpovednosti.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať:

Pri našich činnostiach a na tie isté účely ako sú uvedené v tomto oznámení môžu byť Vaše osobné údaje sprístupnené alebo prenesené nasledujúcim kategóriám príjemcov na dosiahnite relevantných účelov:

 • náš personál (vrátane personálu, oddelení alebo ostatných spoločností patriacich do skupiny Novo Nordisk);
 • naši nezávislí zástupcovia alebo sprostredkovatelia (ak sú);
 • naši dodávatelia a poskytovatelia služieb, ktorí nám dodávajú služby alebo výrobky;
 • naši poskytovatelia IT systémov, poskytovatelia cloudových služieb, poskytovatelia databáz a konzultanti;
 • naši obchodní partneri, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby spoločne s nami alebo s našimi dcérskymi alebo spriaznenými spoločnosťami;
 • akákoľvek tretia strana, ktorej postúpime alebo scudzíme akékoľvek naše práva alebo povinnosti; a
 • naši poradcovia a externí právnici.

Uvedené tretie strany sú zmluvne zaviazané zachovávať dôvernosť a bezpečnosť Vašich osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Vaše osobné údaje môžu byť takisto sprístupnené alebo prenesené akémukoľvek miestnemu alebo medzinárodnému regulačnému, vykonávaciemu, verejnému orgánu alebo súdu, ak to od nás vyžaduje zákon alebo tento orgán. 

Osobné údaje, ktoré od Vás získavame, môžu byť spracúvané, sprístupnené alebo uchovávané v krajine mimo Slovenska, ktorá nemusí poskytovať rovnakú úroveň ochrany osobných údajov.

Ak prenášame Vaše osobné údaje do externých spoločností v iných krajinách, ochranu Vašich osobných údajov zabezpečujeme (i) uplatňovaním úrovne ochrany požadovanej podľa miestnych zákonov na ochranu osobných údajov platných pre Slovensko, (ii) konaním v súlade s našimi postupmi a štandardmi a (iii) pri spoločnostiach nachádzajúcich sa mimo Európsky hospodársky priestor (t.j. členské štáty Európskej únie, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, ďalej len “EHP”), pokiaľ nie je uvedené inak, len prenášaním Vašich osobných údajov na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou. V súvislosti s medzinárodnými prenosmi osobných údajov môžete uplatnením svojich práv uvedených v odseku 9 nižšie požadovať dodatočné informácie a získať kópiu zavedených primeraných záruk. V prípade prevodov externým spoločnostiam sídliacich v Spojených štátoch amerických zabezpečujeme, že sa pre prevody do spoločností a organizácií s certifikátom Privacy Shield a do spoločností sídliacich v Spojených štátoch amerických uplatní Štít na ochranu osobných údajov  medzi EÚ a USA (Eu-US Privacy Shield). Viac informácií a zoznam spoločností a organizácií s certifikátom Privacy Shield je dostupných na adrese: https://www.privacyshield.gov/welcome. V prípade prenosov osobných údajov v rámci skupiny Novo Nordisk, skupina Novo Nordisk prijala záväzné vnútropodnikové pravidlá, systém princípov, pravidiel a nástrojov, poskytnutých právom EÚ, v snahe zabezpečiť účinnú úroveň ochrany údajov týkajúcu sa prenosu osobných údajov mimo EHP a Švajčiarsko. O záväzných vnútropodnikových pravidlách skupiny Novo Nordisk sa dozviete viac na adrese:

https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.  

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, pre ktorý boli osobné údaje získané alebo za účelom dodržania zákonných požiadaviek. 

V prípade zmlúv je doba uchovávania osobných údajov doba trvania zmluvy, ktorú ste Vy, alebo Vaša spoločnosť s nami uzatvorili plus doba, po ktorú sa nároky z tejto zmluvy nepremlčia, pokiaľ nadradený právny predpis neustanovuje kratšiu alebo dlhšiu dobu.  Po uplynutí tejto doby sú Vaše osobné údaje odstránené z našich aktívnych systémov. 

Vo všeobecnosti máte nasledujúce práva:

 • Môžete získať prehľad o tom, aké osobné údaje týkajúce sa Vás máme k dispozícii
 • Môžete získať kópiu svojich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte
 • Môžete získať aktualizáciu alebo opravu Vašich osobných údajov
 • Môžete nechať svoje osobné údaje vymazať alebo zničiť
 • Môžete zastaviť alebo obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov
 • Pokiaľ ste nám dali súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, môžete tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Vaše odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vykonanú skôr, ako ste odvolali svoj súhlas
 • Môžete podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov našou spoločnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. číslo: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Na základe platných právnych predpisov môžu existovať obmedzenia týchto práv v závislosti od konkrétnych okolností spracovateľskej činnosti. Kontaktujte nás s otázkami alebo žiadosťami týkajúcimi sa týchto práv spôsobom v zmysle článku 1.