Toto oznámenie je určené: 

  • zdravotníckym pracovníkom, s ktorými vytvárame alebo máme obchodné vzťahy; 
  • našim zákazníkom alebo záujemcom, ktorí sú fyzickými osobami (ako sú farmaceuti - živnostníci);
  • zástupcovia alebo kontaktné osoby našich zákazníkov alebo záujemcov, ktorí sú právnickými osobami (ako farmaceutickí predajcovia). 

Spoločnosť Novo Nordisk je v zmysle príslušných právnych predpisov povinná chrániť Vaše osobné údaje. Toto oznámenie vysvetľuje ako spracúvame (napr. zbierame, používame, uchovávame a zdieľame) Vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v zmysle tohto oznámenia a platných právnych predpisov

1.1.               Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov je určené:

a)        zdravotníckym pracovníkom, s ktorými vytvárame alebo udržiavame vzťah;

b)        našim zákazníkom alebo potenciálnym klientom, ktorí sú fyzickými osobami (ako napríklad samostatne zárobkovo činní farmaceuti);

c)         zástupcom alebo kontaktným osobám našich zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami (ako farmaceutickí veľkoobchodníci), resp. zástupcom poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako napr. zdravotné poisťovne.

1.2.              Spoločnosť Novo Nordisk Slovakia s.r.o. a Novo Nordisk A/S je v zmysle príslušných právnych predpisov povinná chrániť Vaše osobné údaje. Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, ako zhromažďujeme, spracúvame, používame, ukladáme a zdieľame Vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje budeme spracúvať len v zmysle tohto oznámenia a platných právnych predpisov.

2.1. Spoločnosť zodpovedná za spracúvanie Vašich osobných údajov je:

2.2. Novo Nordisk Slovakia s.r.o.
ROSUM, Bajkalská 19B
821 01 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 753 050
Tel: +421 2 57 10 3011
E-mail: skbrcontact@novonordisk.com
(ďalej len „NN SK“)

a

Novo Nordisk A/S
Novo Alle 1
2880 Bagsværd, Dánske kráľovstvo
Company registration no. 24256790
(ďalej len „NN A/S”)

(ďalej spoločne len „my“ alebo „nás“)

2.3. S Vašimi otázkami alebo obavami ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov máte možnosť vždy obrátiť sa na osobu poverenú ochranou osobných údajov v rámci Novo Nordisk Slovakia s.r.o., a to na adresu: skbrcontact@novonordisk.com.

3.1. V rámci poskytovania služieb môžeme zhromažďovať a spracúvať Vaše osobné údaje z nasledujúcich zdrojov:

a) priamo od vás,
b) z verejne dostupných publikácií, webových stránok alebo sociálnych sieti;
c) od iných subjektov Novo Nordisk,
d) od dodávateľov / poskytovateľov, ktorí predtým obdržali Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov,
e) v nadväznosti na Vaše využívanie digitálnych služieb a komunikácie spoločnosti Novo Nordisk ako sú webové stránky a e-maily.

4.1.               Vaše osobné údaje vždy spracúvame na určitý(é) účel(y), pričom spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie tohto (týchto) účelu(ov). Osobné údaje spracúvame výhradne v nevyhnutnom rozsahu. Za žiadnych okolností sa dané údaje nepredávajú tretím stranám.

4.2.              Naše spracúvanie osobných údajov si vyžaduje právny základ. Nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nebudeme mať zákonný dôvod na daný účel spracúvania.

4.3.              Všeobecné. Spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely, nakoľko je to potrebné z dôvodu našich oprávnených záujmov, a to takým spôsobom, aby to nevhodne neovplyvňovalo Vaše záujmy alebo základné práva a slobody:

a)         na štatistické účely a na optimalizáciu služieb, ktoré Vám poskytujeme;

b)        na správu našich IT zdrojov, vrátane správy infraštruktúry a kontinuity podnikania a optimalizáciu a sledovanie našich činností (napr. meranie interakcií alebo predaja, počet stretnutí / telefonátov), ako aj na reakcie na Vaše požiadavky a poskytovanie účinnej podpory pre Vás;

c)         na pozývanie na podujatia, kongresy alebo iné stretnutia, vrátane webinárov a videokonferencií, ktoré sú nami sponzorované; alebo

d)        na udelenie prístupu do vyhradených ponúkaných internetových priestorov, ktorými sú napríklad heslom chránené webové stránky pre profesionálov a do vzdelávacích modulov, ktoré Vám umožnia poskytovať nám určité služby (napr. poradenské služby);

e)         na poskytnutie vhodných, adekvátnych a aktuálnych informácií o ochoreniach, liekoch a iných službách; a

f)          na zasielanie Vám prieskumov a oznámení týkajúcich sa produktov, terapeutických oblastí alebo služieb, ktoré propagujeme.

g)        na účely profilovania s cieľom naplánovať, spravovať a vykonávať s Vami rozhovory a interakcie, presne určovať a vykonávať segmentačné činnosti s cieľom čo najlepšie riešiť a predvídať Vaše profesionálne potreby a zlepšovať kvalitu našich interakcií a služieb úpravou našej ponuky na základe Vašich konkrétnych potrieb.

V prípade, ak Vám zasielame obchodné / marketingové správy, a to predovšetkým elektronickými prostriedkami, Vaše osobné údaje sú spracúvane výhradne na základe Vami vopred daného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

4.4.              Compliance (Súlad s právnymi predpismi). Spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely, nakoľko je to nevyhnutné na splnenie našich právnych alebo regulačných povinností:

a)         na spravovanie nášho vzťahu s Vami, vrátane overovanie Vašich profesionálnych akreditácií (napr. prostredníctvom databáz tretích strán);

b)        na zabezpečenie súladu so zákonnými požiadavkami vrátane: zabezpečenia transparentnosti transakcií, dokumentáciu vzoriek výrobkov, dokumentáciu týkajúcu sa daní a zrážok;

c)         na reagovanie na tvrdené prípady pochybenia alebo podvodu, na obranu v súdnych sporoch, na výkon auditov a zabezpečenie súladu v súvislosti s fúziami a akvizíciami, ktoré zahŕňajú našu spoločnosť alebo skupinu spoločností; a

d)        na správu a nahlasovanie nepriaznivých udalosti a sťažností v súlade s platnými právnymi predpismi. 

4.5.              Zmluvné vzťahy. Spracúvame Vaše osobné údaje na nasledujúce účely, nakoľko je toto spracúvanie nevyhnutné na splnenie našich zmluvných záväzkov voči Vám alebo na uskutočnenie určitých predzmluvných opatrení na Vašu žiadosť:

a)         vykonávanie úloh, prípravu alebo plnenie existujúcich zmlúv a všeobecné vedenie záznamov; a

b)        zabezpečenie správneho účtovania a fakturácie.

5.1.               Všeobecné účely, súlad s právnymi predpismi a zmluvné účely. Na účely uvedené vyššie v bodoch 4.3, 4.4 a 4.5 (Všeobecné účely, súlad s právnymi predpismi a zmluvné účely) môžeme spracúvať nasledujúce druhy osobných údajov:

a)         všeobecné a identifikačné údaje (t.j. meno, pohlavie, kontaktné údaje);

b)        Vašu funkciu (t.j. titul, pozícia, názov spoločnosti, oddelenie). Pre zdravotníckych pracovníkov: Identifikačný preukaz zdravotníckeho pracovníka, prvá špecializácia, druhá špecializácia, rok ukončenia štúdia na lekárskej fakulte / zdravotníckej univerzite a pod., publikácie, účasť na kongresoch, ocenenia, biografia, vzdelanie, odkazy na univerzity, odborné znalosti a účasť na klinických skúšaniach, usmernenia, redakčné rady a organizácie, účasť na terapiách a liečbe;

c)         platobné údaje (t.j. číslo kreditnej karty, bankového účtu, IČ DPH alebo iné daňové identifikačné údaje);

d)        Vaše elektronické identifikačné údaje, ak sú potrebné na účely dodania produktov alebo služieb našej spoločnosti (napr. prihlásenie, prístupové oprávnenia, heslá, číslo odznaku, IP adresa, online identifikátory / súbory cookies, prihlásenia, časy prístupu a pripojenia, zaznamenávanie obrazu alebo zvuku, ako napríklad obraz odznakov, televízne systémy alebo hlasové záznamy);

e)         informácie týkajúce sa Vášho využívania, odpovedania a/alebo preferencií vrátane informácií o typoch diskutovaných správ, komunikačných kanáloch a frekvencii;

f)          údaje, ktoré nám poskytnete napríklad pri vyplňovaní formulárov alebo počas udalostí, ktorých ste sa zúčastnili, alebo keď odpovedáte na otázky počas rozhovoru alebo prieskumu;

údaje týkajúce sa služieb, ktoré Vám poskytujeme; a informácie o propagačných, vedeckých a lekárskych činnostiach / interakciách, ktoré máte s nami, vrátane potenciálnych budúcich interakcií.

6.1. V rámci vykonávania našich činností a na účely uvedené v bode 4 môžeme Vaše osobné údaje zdieľať s:

a) našim personálom (vrátane personálu, oddelení alebo iných spoločností skupiny Novo Nordisk);
b) našimi nezávislými agentmi alebo sprostredkovateľmi (ak existujú);
c) našimi subdodávateľmi, ktorí nám poskytujú služby a produkty;
d) našimi poskytovateľmi IT systémov, poskytovateľmi cloudových služieb, poskytovateľmi databáz a konzultantmi;
e) našimi obchodnými partnermi, ktorí ponúkajú produkty alebo služby spoločne s nami alebo s našimi dcérskymi spoločnosťami alebo pridruženými spoločnosťami;
f) akoukoľvek treťou stranou, ktorej postupujeme niektoré z našich práv alebo povinností; a
g) našimi poradcami a externými právnikmi, a to aj v súvislosti s predajom alebo prevodom ktorejkoľvek časti našej spoločnosti alebo jej aktív.

6.2. Všetky tretie strany sú zmluvne povinné zachovávať dôvernosť a bezpečnosť Vašich osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi.

6.3. Vaše osobné údaje môžu byť takisto sprístupnené alebo prenesené akémukoľvek miestnemu a/alebo medzinárodnému regulačnému, exekučnému, verejnému orgánu alebo súdu, ak to od nás vyžaduje zákon alebo tento orgán.

7.1.               Osobné údaje, ktoré od vás získavame, môžu byť spracúvané, sprístupnené alebo uchovávané v krajine mimo Slovenska na účely, ktoré sú uvedené v bode 4 a 5.

7.2.              Úroveň ochrany údajov v niektorých krajinách mimo EHP nie je v súlade s úrovňou ochrany osobných údajov, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje v rámci EHP. Preto pri prenose Vašich osobných údajov dodržiavame nasledovné legislatívou stanovené pravidlá:

a)         Ak ide o prenos osobných údajov do spoločnosti skupiny Novo Nordisk, na tento presun sa vzťahujú záväzné vnútropodnikové pravidlá skupiny Novo Nordisk, ktoré sú k dispozícii na adrese https://www.novonordisk.com/about-novo- nordisk/corporategovernance/personal-data-protection.html;

b)        Komisia EÚ považuje úroveň ochrany osobných údajov v cieľovej krajine za primeranú;

c)         Uzatvorili sme Štandardné Zmluvné doložky týkajúce sa prevodu osobných údajov do tretích krajín. Kópiu týchto ustanovení môžete získať tak, že nás budete kontaktovať tak, ako je to popísané v bode 2.

8.1.    Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, pre ktorý boli osobné údaje získané alebo za účelom dodržania zákonných požiadaviek. Medzi kritériá, ktoré sú zohľadňované pri určení doby uchovávania, patria: (i) doba, počas ktorej s Vami neustále spolupracujeme a poskytujeme Vám naše produkty, služby alebo obsah; (ii) osobitné ustanovenia relevantných právnych predpisov; alebo (iii) či je uchovávanie vhodné vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad pokiaľ ide o vynútenie dodržiavania zmluvných podmienok, aplikácia premlčacej doby, súdne spory alebo regulačné kontroly).

9.1.               Vo všeobecnosti máte nasledujúce práva:

a)         môžete získať prehľad o tom, aké osobné údaje týkajúce sa Vás máme k dispozícii;

b)        môžete získať kópiu svojich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte;

c)         môžete požiadať o aktualizáciu alebo opravu Vašich osobných údajov;

d)        môžete nechať svoje osobné údaje vymazať alebo zničiť;

e)         môžete zastaviť alebo obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov;

f)          môžete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov;

g)        môžete vziať svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov späť v tých prípadoch, kde je dané spracúvanie založené na Vašom súhlase;

h)        môžete podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov našou spoločnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. číslo: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

9.2.              Svoje práva môžete uplatniť tým, že zašlete email na adresu skbrcontact@novonordisk.com.

9.3.              Na základe platných právnych predpisov môžu existovať obmedzenia týchto práv v závislosti od konkrétnych okolností spracovateľskej činnosti. Kontaktujte nás s otázkami alebo žiadosťami týkajúcimi sa týchto práv spôsobom v zmysle bodu 2.