Hláste priamo spoločnosti Novo Nordisk:

Mail: SKBRCONTACT@novonordisk.com
Tel.: +421 2 3810 2652

Hoci sa naše produkty pred schválením rozsiahlo testujú v klinických štúdiách, nevieme všetko o ich vedľajších účinkoch, kým ich v priebehu času nepoužíva veľa ľudí.

Spoločnosť Novo Nordisk bežne monitoruje bezpečnosť všetkých svojich produktov. Nahlasovaním sťažností a vedľajších účinkov nám poskytujete dôležitú spätnú väzbu, ktorá nám jednoznačne pomáha prijať príslušné opatrenia a poskytnúť lepšie pokyny, ako naše produkty používať.

Pri nahlasovaní sťažností alebo vedľajších účinkov uveďte podľa možnosti nasledovné informácie:

 

 • Názov produktu (značkový názov)
 • Na aké ochorenie sa používa produkt?
 • Ako užívate produkt (dávka, ako často)?
 • Aké je číslo šarže produktu?
 • Ak ide o chybu produktu, ktorej časti produktu alebo ktorej funkcie sa týka chyba? Ako došlo k chybe? Máte k dispozícii vzorku?

 • Popis možného vedľajšieho účinku vrátane toho, či ste sa z udalosti zotavili
 • Kedy sa vyskytol vedľajší účinok?
 • Trpíte aj inými ochoreniami?

 • Pohlavie
 • Vek, dátum narodenia alebo veková skupina (napr. dieťa, dospievajúci, dospelý, starší človek)
 • Krajina trvalého pobytu

 • Meno
 • Kontaktné údaje

Osobné údaje, ktoré budú získané v súvislosti so sťažnosťou alebo vedľajším účinkom budú spracovávané v zmysle platných Zásad spracúvania osobných údajov a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 • Vaše oznámenie bude použité výlučne za účelom odborného profilovania lieku a kvality produktu.
 • Prípadné vedľajšie účinky budú zaznamenané v našej globálnej bezpečnostnej databáze, v ktorej sú získané údaje pravidelne analyzované s cieľom zistenia celkových charakteristických vzorov.
 • Spoločnosť Novo Nordisk je oprávnená nahlásené sťažnosti a vedľajšie účinky poskytnúť orgánom zdravotnej starostlivosti, a to v rozsahu a spôsobom určeným platnými právnymi predpismi.
 • Spoločnosť Novo Nordisk sa zaväzuje získané údaje uchovávať vo forme, v rozsahu, spôsobom a v lehote, určenej platnými právnymi predpismi.
 • Pri získavaní a spracúvaní údajov spoločnosť Novo Nordisk postupuje v zmysle ustanovených technicko – organizačných opatrení na zaistenie dôvernosti a bezpečnosti spracúvaných údajov, s cieľom ich minimalizácie a čo najrýchlejšej pseudonymizácie.